Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Villa Vivre verzamelt en gebruikt en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten onze cliënten (uw kind/kinderen) en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)[1] hebben. Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Villa Vivre verwerkt gegevens om goede zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw kind en/of u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van uw kind en waar nodig uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens van uw kind en/of u niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde zorgverlening te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens van uw kind en/of u delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens van uw kind en/of u te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om persoonsgegevens van uw kind en/of u op aanvraag van uw kind en/of u ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Doeleinden

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van uw kind en indien noodzakelijk van u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger. Dit is noodzakelijk voor het verlenen van de verpleegkundige zorg, om de geleverde zorg te verantwoorden aan zorgverzekeraars en de overheid conform de vastgestelde (wettelijke) richtlijnen en verplichtingen, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet in alle gevallen alle diensten zelf leveren, maar bij sommige cliënten samenwerken met andere zorgverleners, is het soms nodig om gegevens te delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.


Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten en hun ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan onze website;
 • (ouder/wettelijk vertegenwoordiger van) een voormalige cliënt bent;
 • wanneer u interesse heeft om zorg voor uw kind af te gaan nemen of dit wilde maar dit uiteindelijk niet doorgegaan is.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de zorg die wij aan onze cliënten (uw kind) verlenen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Specifiek van de cliënt (uw kind):

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geslacht
 • Informatie over het indicatiebesluit m.b.t. de te leveren zorg
 • Verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar/zorgkantoor inclusief polisnummer)
 • Contactgegevens van de betrokken huisarts, (kinder)artsen, medisch specialisten en apotheek
 • Informatie over medicatie en hulpmiddelen
 • Relevante medische- en verpleegkundige informatie (zoals ziektebeeld)

 

Specifiek van u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s):

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Informatie die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier op onze website of in het Cliëntportaal
 • Inloggegevens voor het Cliëntportaal (het wachtwoord is voor ons niet toegankelijk, enkel te resetten)

 

Toestemming

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van uw kind en/of u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de zorgovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van u als ouder/wettelijke vertegenwoordiger en/of uw kind.
De gegevens zoals genoemd onder ‘Persoonsgegevens’ mogen we gebruiken op basis van de Zorgovereenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Toestemming hiervoor kan overigens altijd weer door u worden ingetrokken.

Wanneer Villa Vivre een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde zorgverlening. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

Ook kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. Wanneer wij gegevens van uw kind en/of u aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat deze gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens van uw kind en/of u worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van verschillende softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s ondersteunen en onderhouden deze en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst waarmee wij de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als wijzelf.

 

Beveiligen en bewaren

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens van uw kind en/of u te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren na afsluiting van de zorgverlening. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en uw kind niet langer cliënt bij ons is, worden de gegevens vernietigd. Indien uw kind cliënt van Villa Vivre blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van de toekomstige zorgverlening.
Uw rechten en vragen

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van uw kind en/of u. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens van uw kind en/of u die Villa Vivre heeft opgeslagen. Uw verzoek kan worden geweigerd indien bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Telefonisch 013-8894 539
E-mail info@vivrekinderthuiszorg.nl
Post Parallelweg 6-01, 5051 TE Goirle
Contactpersoon intern Evi van Gerwen – Huijbregts (directeur)
Functionaris Gegevensbescherming (extern) Mevrouw E. de Waal
FG nummer FG003390

 

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind en/of uzelf. Bent u van mening dat wij niet op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens van uw kind en/of u, dan heeft u het recht een klacht bij ons in te dienen. Onze klachtenregeling kunt u vinden op onze website (www.vivrekinderthuiszorg.nl). Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2020.

 

[1] Toelichting op inzage & toestemming en de leeftijd van de cliënt (uw kind) vanuit WGBO.

 

Leeftijd cliënt & wel/niet wilsbekwaam Inzage en toestemming inzage door
Jonger dan 12 jaar Ouder(s)/vertegenwoordiger(s)
12-15 jaar en ter zake wilsbekwaam Cliënt zelf én ouder(s)/vertegenwoordiger(s) tenzij de cliënt (gedeeltelijk) bezwaar heeft, waarna afweging noodzaak en belangen volgt
12-15 jaar en ter zake  wilsonbekwaam Ouder(s)/vertegenwoordiger(s)
16 of 17 jaar en ter zake wilsbekwaam Cliënt zelf
16 of 17 jaar en ter zake wilsonbekwaam Ouder(s)/vertegenwoordiger(s)
18 jaar of ouder, ter zake wilsbekwaam, geen curator of mentor Cliënt zelf
18 jaar of ouder, ter zake wilsonbekwaam, wel curator of mentor Curator of mentor en indien mogelijk in overleg met de cliënt
18 jaar of ouder, ter zake wilsonbekwaam, geen curator of mentor Geen inzage & toestemming mogelijk: beschermingsmaatregel aanvragen